ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / MikroBASIC / ASM V3.1 1kB


Výpis programu Mikro BASIC verze 3.1 1kB


;JPR-1 MIKRO BASIC
;
;*****************************************
;
;  J P R - 1   M I K R O   B A S I C  3 . 1
;
;****************************************
;
;
    TITLE  'JPR-1 MIKRO BASIC'
;
    ORG   0
;
    JMP   START
TOP:  LHLD  TXTUNF
    INX   H
    RET
    JMP   BRST
LENGHT: LHLD  LEGT
    DCX   H
    RET
    JMP   BRST+9
BEND:  CALL  ENDCHK
    JMP   RSTART
;
;START
;
START: LXI   SP,STACK
    CALL  DISP
    CALL  NULDIS
    XRA   A
    STA   MODE
    STA   PORT24
    LXI   D,MSG1
    CALL  PRTSTG
    LXI   H,TOP
    SHLD  RANPNT
    LXI   H,TXTBGN
    SHLD  TXTUNF
    LXI   H,BUFA
    SHLD  BUFFER
    LXI   H,BUFE
    SHLD  BUFEND
    LXI   H,TXTE
START1: SHLD  TXTEND
;
;RSTART HORKY START
;
RSTART: CALL  CRLF
RSTAR1: LXI   SP,STACK
    LXI   D,OK
    SUB   A
    STA   MODE
    CMA
    STA   MASKIN
    CALL  PRTSTG
    LXI   H,ST2+1
    SHLD  CURRNT
ST2:  LXI   H,0
    SHLD  LOPVAR
    SHLD  STKGOS
ST3:  MVI   B,'>'
    CALL  GETLN
ST5:  PUSH  D
    CALL  DBUFF
    CALL  TSTNUM
    CALL  IGNB
    MOV   A,H
    ORA   L
    POP   B
    JZ   DIRECT
    DCX   D
    MOV   A,H
    STAX  D
    DCX   D
    MOV   A,L
    STAX  D
    PUSH  B
    PUSH  D
    MOV   A,C
    SUB   E
    PUSH  PSW
    CALL  FNDLN
    PUSH  D
    JNZ   ST4
    PUSH  D
    CALL  FNDNXT
    POP   B
    LHLD  TXTUNF
    CALL  MVUP
    MOV   H,B
    MOV   L,C
    SHLD  TXTUNF
ST4:  POP   B
    LHLD  TXTUNF
    POP   PSW
    PUSH  H
    CPI   3
    JZ   RSTART
    ADD   L
    MOV   L,A
    MVI   A,0
    ADC   H
    MOV   H,A
    CALL  DTXTE
    CALL  COMP
    JNC   QSORRY
    SHLD  TXTUNF
    POP   D
    CALL  MVDOWN
    POP   D
    POP   H
    CALL  MVUP
    JMP   ST3
;
MSG1:  DB   'MIKRO BASIC',0
;
;TABULKA KLICOVICH SLOV
;
TAB1:  DB   'LIST',0
    DW   LIST
    DB   'LLIST',0
    DW   LLIST
    DB   'RUN',0
    DW   RUN
    DB   'NEW',0
    DW   NEW
    DB   'REWIND',0
    DW   REWIND
TXMON: DB   'MONITOR',0
    DW   MONIT
    DB   'RAM',0
    DW   RAM
    DB   'LOAD',0
    DW   LOAD
    DB   'SAVE',0
    DW   SAVE
TAB2:  DB   'NEXT',0
    DW   NEXT
    DB   'LET',0
    DW   LET
    DB   'CLS',0
    DW   CLS
    DB   'CLEAR',0
    DW   CLEAR
    DB   'HARD',0
    DW   HARD
    DB   'DISPL',0
    DW   DISPL
    DB   'IF',0
    DW   IFF
    DB   'GOTO',0
    DW   GOTO
    DB   'GOSUB',0
    DW   GOSUB
    DB   'RETURN',0
    DW   RETURN
    DB   'REM',0
    DW   REM
    DB   'FOR',0
    DW   FOR
    DB   'INPUT',0
    DW   INPUT
    DB   'PRINT',0
    DW   PRINT
    DB   'LPRINT',0
    DW   LPRINT
    DB   'END',0
    DW   BEND
    DB   'STOP',0
    DW   STOP
    DB   'CALL',0
    DW   BCALL
    DB   'OUTCHAR',0
    DW   OUTCHR
    DB   'OUT',0
    DW   BOUT
    DB   'O$',0
    DW   O
    DB   'I$',0
    DW   I
    DB   'WAIT',0
    DW   WAIT
    DB   'BEEP',0
    DW   BEEP
    DB   'POKE',0
    DW   POKE
    DB   'MASK',0
    DW   MASK
    DB   'TAB',0
    DW   TAB
    DB   'BYTE',0
    DW   BYTE
    DB   'WORD',0
    DW   WORD
    DB   0
    DW   DEFLT
TAB4:  DB   'RND',0
    DW   RND
    DB   'ABS',0
    DW   ABS
    DB   'SIZE',0
    DW   SIZE
    DB   'PEEK',0
    DW   PEEK
    DB   'INCHAR',0
    DW   INCHAR
    DB   'HEX',0
    DW   HEX
    DB   'INM',0
    DW   INM
    DB   'IN',0
    DW   BIN
    DB   27H,0
    DW   QUOTE
    DB   'TOP',0
    DW   TOP
    DB   'AREM',0
    DW   AREM
    DB   'LEN',0
    DW   LENGHT
    DB   0
    DW   XP40
TAB5:  DB   'TO',0
    DW   FR1
    DB   0
    DW   QWHAT
TAB6:  DB   'STEP',0
    DW   FR2
    DB   0
    DW   FR3
TAB8:  DB   '>=',0
    DW   XP11
    DB   '#',0
    DW   XP12
    DB   '>',0
    DW   XP13
    DB   '=',0
    DW   XP15
    DB   '<=',0
    DW   XP14
    DB   '<',0
    DW   XP16
    DB   0
    DW   XP17
;
;COMP POROVNANI HL A DE, Z=1
;
COMP:  MOV   A,H
    CMP   D
    RNZ
    MOV   A,L
    CMP   E
    RET
;
;IGNB VYNECHANI MAEZER PODLE DE
;
IGNB:  LDAX  D
    CPI   20H
    RNZ
    INX   D
    JMP   IGNB
;
;FINI
;
FINI:  POP   PSW
    CALL  FIN
    JMP   QWHAT
;
;INDEXOVANA PROMENA
;
TSTV:  CALL  IGNB
    SUI   40H
    RC
    JNZ   TV1
    INX   D
    CALL  PARN
    DAD   H
    JC   QHOW
    PUSH  D
    XCHG
    CALL  SIZE
    CALL  COMP
    JC   ASORRY
    LHLD  TXTEND
    CALL  SUBDE
    POP   D
    RET
;
;VYPOCET ADRESY ULOZENI PROMENE
;
TV1:  CPI   1BH
    CMC
    RC
    INX   D
    LXI   H,VARBGN
    RLC
    ADD   L
    MOV   L,A
    MVI   A,0
    ADC   H
    MOV   H,A
    RET
;
;TSTC POROVNANI TEXTU PODLE DE SE ZNAKEM
;KTERY JE ZA CALL... JE-LI SHODNY POKRA-
;CUJE SE NA CALL...+2 JINAK NA ADRESE
;O N VYSSI.N JE NA ADRESE CALL..+2
;
TSTC:  XTHL
    CALL  IGNB
    CMP   M
    INX   H
    JZ   TC2
    PUSH  B
    MOV   C,M
    MVI   B,0
    DAD   B
    POP   B
    DCX   D
TC2:  INX   D
    INX   H
    XTHL
    RET
;
;TSTNUM PREVOD ASCII CISLA Z BUFFERU PODLE
;DE NA BINARNI CISLO V HL
;
TSTNUM: LXI   H,0
    MOV   B,H
    CALL  IGNB
TN1:  CPI   '0'
    RC
    CPI   3AH
    RNC
    MVI   A,0F0H
    ANA   H
    JNZ   QHOW
    INR   B
    PUSH  B
    MOV   B,H
    MOV   C,L
    DAD   H
    DAD   H
    DAD   B
    DAD   H
    LDAX  D
    INX   D
    ANI   0FH
    ADD   L
    MOV   L,A
    MVI   A,0
    ADC   H
    MOV   H,A
    POP   B
    LDAX  D
    JP   TN1
;
;QHOW OTAZKA HOW
;
QHOW:  PUSH  D
AHOW:  LXI   D,HOW
    JMP   ERROR
;
;TEXTY OTAZEK
;
HOW:  DB   'HOW?',0DH
OK:   DB   'READY',0DH
WHAT:  DB   'WHAT?',0DH
SORRY: DB   'SORRY',0DH
;
;NEW
;
NEW:  CALL  ENDCHK
    LXI   H,TXTBGN
    SHLD  TXTUNF
;
;RUN
;
RUN:  CALL  ENDCHK
    LXI   D,TXTBGN
RUNNXL: LXI   H,0
    CALL  FNDLP
    JC   RSTART
RUNTSL: XCHG
    SHLD  CURRNT
    XCHG
    INX   D
    INX   D
RUNSML: XRA   A
    STA   MODE
    CALL  CONT
    LXI   H,TAB2-1
    JMP   EXEC
;
;GOTO
;
GOTO:  CALL  EXPR
    PUSH  D
    CALL  ENDCHK
    CALL  FNDLN
    JNZ   AHOW
    POP   PSW
    JMP   RUNTSL
;
;HARD
;
HARD:  CALL  PRNTST
    CALL  FINI
;
;DISPL
;
DISPL: CALL  DISP
    CALL  FINI
;
;LIST
;
LLIST: CALL  PRNTST
LIST:  CALL  TSTNUM
    MVI   A,0FFH
    STA   LISTC
    CALL  IGNB
    CPI   0DH
    JNZ   LS4
LS0:  CALL  FNDLN
LS1:  JC   LS6
    LDA   LISTC
    CPI   0FFH
    JZ   LS5
    DCR   A
    JZ   RSTART
LS5:  STA   LISTC
LS3:  CALL  PRTLN
    CALL  FNDLP
    JMP   LS1
LS4:  CPI   '+'
    JNZ   LS0
    INX   D
    CALL  IGNB
    PUSH  H
    CALL  TSTNUM
    MOV   A,L
    INR   A
    INR   A
    STA   LISTC
    POP   H
    JMP   LS0
LS6:  CALL  DISP
    JMP   RSTAR1
;
;PRINT
;
LPRINT: CALL  PRNTST
PRINT: MVI   C,8
    CALL  TSTC
    DB   ':'
    DB   9
    CALL  CRLF
    CALL  DISP
    JMP   RUNSML
    CALL  TSTC
    DB   0DH
    DB   9
    CALL  CRLF
PR6:  CALL  DISP
    JMP   RUNNXL
PR0:  CALL  TSTC
    DB   '*'
    DB   14
    CALL  EXPR
    MOV   A,L
    RRC
    RRC
    ANI   0C0H
    STA   MODE
    JMP   PR3
    CALL  TSTC
    DB   '#'
    DB   7
    CALL  EXPR
    MOV   C,L
    JMP   PR3
    CALL  QTSTG
    JMP   PR8
PR3:  CALL  TSTC
    DB   ','
    DB   6
    CALL  FIN
    JMP   PR0
    CALL  CRLF
    CALL  DISP
    CALL  FINI
PR8:  CALL  EXPR
    PUSH  B
    CALL  PRTNUM
    POP   B
    JMP   PR3
;
;GOSUB
;
GOSUB: CALL  PUSHA
    CALL  EXPR
    PUSH  D
    CALL  FNDLN
    JNZ   AHOW
    LHLD  CURRNT
    PUSH  H
    LHLD  STKGOS
    PUSH  H
    LXI   H,0
    SHLD  LOPVAR
    DAD   SP
    SHLD  STKGOS
    JMP   RUNTSL
;
;RETURN
;
RETURN: CALL  ENDCHK
    LHLD  STKGOS
    MOV   A,H
    ORA   L
    JZ   QWHAT
    SPHL
    POP   H
    SHLD  STKGOS
    POP   H
    SHLD  CURRNT
    POP   D
    CALL  POPA
    CALL  FINI
;
;FOR
;
FOR:  CALL  PUSHA
    CALL  SETVAL
    DCX   H
    SHLD  LOPVAR
    LXI   H,TAB5-1
    JMP   EXEC
;
FR1:  CALL  EXPR
    SHLD  LOPLMT
    LXI   H,TAB6-1
    JMP   EXEC
;
FR2:  CALL  EXPR
    JMP   FR4
;
FR3:  LXI   H,1
FR4:  SHLD  LOPINC
    LHLD  CURRNT
    SHLD  LOPLN
    XCHG
    SHLD  LOPPT
    LXI   B,0AH
    LHLD  LOPVAR
    XCHG
    MOV   H,B
    MOV   L,B
    DAD   SP
    DB   3EH
FR7:  DAD   B
    MOV   A,M
    INX   H
    ORA   M
    JZ   FR8
    MOV   A,M
    DCX   H
    CMP   D
    JNZ   FR7
    MOV   A,M
    CMP   E
    JNZ   FR7
    XCHG
    LXI   H,0
    DAD   SP
    MOV   B,H
    MOV   C,L
    LXI   H,0AH
    DAD   D
    CALL  MVDOWN
    SPHL
FR8:  LHLD  LOPPT
    XCHG
    CALL  FINI
;
;NEXT
;
NEXT:  CALL  TSTV
    JC   QWHAT
    SHLD  VARNXT
NX0:  PUSH  D
    XCHG
    LHLD  LOPVAR
    MOV   A,H
    ORA   L
    JZ   AWHAT
    CALL  COMP
    JZ   NX3
    POP   D
    CALL  POPA
    LHLD  VARNXT
    JMP   NX0
NX3:  MOV   E,M
    INX   H
    MOV   D,M
    LHLD  LOPINC
    PUSH  H
    MOV   A,H
    XRA   D
    MOV   A,D
    DAD   D
    JM   NX4
    XRA   H
    JM   NX5
NX4:  XCHG
    LHLD  LOPVAR
    MOV   M,E
    INX   H
    MOV   M,D
    LHLD  LOPLMT
    POP   PSW
    ORA   A
    JP   NX1
    XCHG
NX1:  CALL  CKHLDE
    POP   D
    JC   NX2
    LHLD  LOPLN
    SHLD  CURRNT
    LHLD  LOPPT
    XCHG
    CALL  FINI
NX5:  POP   H
    POP   D
NX2:  CALL  POPA
    CALL  FINI
;
;REM
;
REM:  XCHG
    SHLD  ARMM
    XCHG
    LXI   H,0
    JMP   IFFR
;
;AREM
;
AREM:  LHLD  ARMM
    RET
;
;
;CLEAR
;
CLEAR: LXI   H,VARBGN
    PUSH  D
    LXI   D,27*2
    MVI   C,0
    CALL  NULD20
    POP   D
    CALL  FINI
;
;IF
;
IFF:  CALL  EXPR
IFFR:  MOV   A,H
    ORA   L
    JNZ   RUNSML
    CALL  FNDSKP
    JNC   RUNTSL
    JMP   RSTART
;
;CHYBA VSTUPU
;
INPERR: LHLD  STKINP
    SPHL
    POP   H
    SHLD  CURRNT
    POP   D
    POP   D
;
;INPUT
;
INPUT:
IP1:  PUSH  D
    CALL  QTSTG
    JMP   IP2
    CALL  TSTV
    JC   IP4
    JMP   IP3
IP2:  PUSH  D
    CALL  TSTV
    JC   QWHAT
    LDAX  D
    MOV   C,A
    SUB   A
    STAX  D
    POP   D
    CALL  PRTSTG
    MOV   A,C
    DCX   D
    STAX  D
IP3:  PUSH  D
    XCHG
    LHLD  CURRNT
    PUSH  H
    LXI   H,IP1
    SHLD  CURRNT
    LXI   H,0
    DAD   SP
    SHLD  STKINP
    PUSH  D
    MVI   B,':'
    CALL  GETLN
    CALL  DBUFF
    CALL  EXPR
    POP   D
    XCHG
    MOV   M,E
    INX   H
    MOV   M,D
    POP   H
    SHLD  CURRNT
    CALL  CONT
    POP   D
IP4:  POP   PSW
    CALL  TSTC
    DB   ','
    DB   3
    JMP   IP1
    CALL  FINI
DEFLT: LDAX  D
    CPI   0DH
    JZ   LT1
;
;LET
;
LET:  CALL  SETVAL
    CALL  TSTC
    DB   ','
    DB   3
    JMP   LET
LT1:  CALL  FINI
;
;EXPR VYHODNOCENI VYRAZU
;
EXPR:  CALL  EXPR2
    PUSH  H
EXPR1: LXI   H,TAB8-1
    JMP   EXEC
XP11:  CALL  XP18
    RC
    MOV   L,A
    RET
XP12:  CALL  XP18
    RZ
    MOV   L,A
    RET
XP13:  CALL  XP18
    RZ
    RC
    MOV   L,A
    RET
XP14:  CALL  XP18
    MOV   L,A
    RZ
    RC
    MOV   L,H
    RET
XP15:  CALL  XP18
    RNZ
    MOV   L,A
    RET
XP16:  CALL  XP18
    RNC
    MOV   L,A
    RET
XP17:  POP   H
    RET
XP18:  MOV   A,C
    POP   H
    POP   B
    PUSH  H
    PUSH  B
    MOV   C,A
    CALL  EXPR2
    XCHG
    XTHL
    CALL  CKHLDE
    POP   D
    LXI   H,0
    MVI   A,1
    RET
EXPR2: CALL  TSTC
    DB   '-'
    DB   6
    LXI   H,0
    JMP   XP26
    CALL  TSTC
    DB   '+'
    DB   0
    CALL  EXPR3
XP23:  CALL  TSTC
    DB   '+'
    DB   15H
    PUSH  H
    CALL  EXPR3
XP24:  XCHG
    XTHL
    MOV   A,H
    XRA   D
    MOV   A,D
    DAD   D
    POP   D
    JM   XP23
    XRA   H
    JP   XP23
    JMP   QHOW
    CALL  TSTC
    DB   '-'
    DB   92H
XP26:  PUSH  H
    CALL  EXPR3
    CALL  CHGSGN
    JMP   XP24
EXPR3: CALL  EXPR4
XP31:  CALL  TSTC
    DB   '*'
    DB   2DH
    PUSH  H
    CALL  EXPR4
    MVI   B,0
    CALL  CHKSGN
    XTHL
    CALL  CHKSGN
    XCHG
    XTHL
    MOV   A,H
    ORA   A
    JZ   XP32
    MOV   A,D
    ORA   D
    XCHG
    JNZ   AHOW
XP32:  MOV   A,L
    LXI   H,0
    ORA   A
    JZ   XP35
XP33:  DAD   D
    JC   AHOW
    DCR   A
    JNZ   XP33
    JMP   XP35
    CALL  TSTC
    DB   '/'
    DB   4EH
    PUSH  H
    CALL  EXPR4
    MVI   B,0
    CALL  CHKSGN
    XTHL
    CALL  CHKSGN
    XCHG
    XTHL
    XCHG
    MOV   A,D
    ORA   E
    JZ   AHOW
    PUSH  B
    CALL  DIVIDE
    MOV   H,B
    MOV   L,C
    POP   B
XP35:  POP   D
    MOV   A,H
    ORA   A
    JM   QHOW
    MOV   A,B
    ORA   A
    CM   CHGSGN
    JMP   XP31
EXPR4: LXI   H,TAB4-1
    JMP   EXEC
XP40:  CALL  TSTV
    JC   XP41
    MOV   A,M
    INX   H
    MOV   H,M
    MOV   L,A
    RET
XP41:  CALL  TSTNUM
    MOV   A,B
    ORA   A
    RNZ
PARN:  CALL  TSTC
    DB   '('
    DB   09
    CALL  EXPR
    CALL  TSTC
    DB   ')'
    DB   1
    RET
    JMP   QWHAT
;
;RND
;
RND:  CALL  PARN
    MOV   A,H
    ORA   A
    JM   QHOW
    ORA   L
    JZ   QHOW
    PUSH  D
    PUSH  H
    LHLD  RANPNT
    LXI   D,CONTE
    CALL  COMP
    JC   RA1
    LXI   H,COMP
RA1:  MOV   E,M
    INX   H
    MOV   D,M
    SHLD  RANPNT
    POP   H
    XCHG
    PUSH  B
    CALL  DIVIDE
    POP   B
    POP   D
    INX   H
    RET
;
;ABS
;
ABS:  CALL  PARN
    DCX   D
    CALL  CHKSGN
    INX   D
    RET
;
;SIZE
;
SIZE:  LHLD  TXTUNF
    PUSH  D
    XCHG
    LHLD  TXTEND
    CALL  SUBDE
    POP   D
    RET
;
;DIVIE
;
DIVIDE: PUSH  H
    MOV   L,H
    MVI   H,0
    CALL  DV1
    MOV   B,C
    MOV   A,L
    POP   H
    MOV   H,A
DV1:  MVI   C,0FFH
DV2:  INR   C
    CALL  SUBDE
    JNC   DV2
    DAD   D
    RET
SUBDE: MOV   A,L
    SUB   E
    MOV   L,A
    MOV   A,H
    SBB   D
    MOV   H,A
    RET
;
CHKSGN: MOV   A,H
    ORA   A
    RP
CHGSGN: MOV   A,H
    ORA   L
    RZ
    MOV   A,H
    PUSH  PSW
    CMA
    MOV   H,A
    MOV   A,L
    CMA
    MOV   L,A
    INX   H
    POP   PSW
    XRA   H
    JP   QHOW
    MOV   A,B
    XRI   80H
    MOV   B,A
    RET
;
CKHLDE: MOV   A,H
    XRA   D
    JP   CK1
    XCHG
CK1:  JMP   COMP
;
;SETVAL
;
SETVAL: CALL  TSTV
    JC   QWHAT
    PUSH  H
    CALL  TSTC
    DB   '='
    DB   0AH
    CALL  EXPR
    MOV   B,H
    MOV   C,L
    POP   H
    MOV   M,C
    INX   H
    MOV   M,B
    RET
    JMP   QWHAT
;
;FIN
;
FIN:  CALL  TSTC
    DB   ':'
    DB   4
    POP   PSW
    JMP   RUNSML
    CALL  TSTC
    DB   0DH
    DB   4
    POP   PSW
    JMP   RUNNXL
    RET
;
;ENDCHK
;
ENDCHK: CALL  IGNB
    CPI   0DH
    RZ
QWHAT: PUSH  D
AWHAT: LXI   D,WHAT
ERROR: SUB   A
    STA   MODE
    CALL  PRTSTG
    CALL  DISP
    POP   D
    LDAX  D
    PUSH  PSW
    SUB   A
    STAX  D
    LHLD  CURRNT
    PUSH  H
    MOV   A,M
    INX   H
    ORA   M
    POP   D
    JZ   RSTART
    MOV   A,M
    ORA   A
    JM   INPERR
    CALL  PRTLN
    DCX   D
    POP   PSW
    STAX  D
    MVI   A,3FH
    CALL  OUTC
    SUB   A
    CALL  PRTSTG
    JMP   RSTART
QSORRY: PUSH  D
ASORRY: LXI   D,SORRY
    JMP   ERROR
;
;GETLN
;
GETLN: MOV   A,B
    CALL  OUTC
    CALL  DBUFF
GL1:  CALL  CI
    CPI   8
    JZ   GL3
    CPI   7FH
    JZ   GL4
    CALL  OUTC
    STAX  D
    INX   D
    CPI   0DH
    RZ
    MOV   A,E
CXBUFE: PUSH  H
    LHLD  BUFEND
    CMP   L
    POP   H
    JNZ   GL1
GL3:  MOV   A,E
CXBUFA: PUSH  H
    LHLD  BUFFER
    CMP   L
    POP   H
    JZ   GL4
    CALL  GL5
    JMP   GL1
GL4:  CALL  CRLF
    MVI   B,'>'
    JMP   GETLN
GL5:  DCX   D
    MVI   A,8
    CALL  OUTC
    MVI   A,' '
    CALL  OUTC
    MVI   A,8
    JMP   OUTC
;
;FNDLN
;
FNDLN: MOV   A,H
    ORA   A
    JM   QHOW
    LXI   D,TXTBGN
FNDLP: PUSH  H
    LHLD  TXTUNF
    DCX   H
    CALL  COMP
    POP   H
    RC
    LDAX  D
    SUB   L
    MOV   B,A
    INX   D
    LDAX  D
    SBB   H
    JC   FL2
    DCX   D
    ORA   B
    RET
;
;FNDNXT
;
FNDNXT: INX   D
FL2:  INX   D
FNDSKP: LDAX  D
    CPI   0DH
    JNZ   FL2
    INX   D
    JMP   FNDLP
;
;PRTSTG
;
PRTSTG: MOV   B,A
PS1:  LDAX  D
    INX   D
    CMP   B
    RZ
    CALL  OUTC
    CPI   0DH
    JNZ   PS1
    RET
;
;QTSTG
;
QTSTG: CALL  TSTC
    DB   '"'
    DB   0FH
    MVI   A,'"'
QT1:  CALL  PRTSTG
    CPI   0DH
    POP   H
    JZ   PR6
QT2:  INX   H
    INX   H
    INX   H
    PCHL
    RET
;
;PRTNUM
;
PRTNUM: MVI   B,0
    CALL  CHKSGN
    JP   PN1
    MVI   B,2DH
    DCR   C
PN1:  PUSH  D
    LXI   D,0AH
    PUSH  D
    DCR   C
    PUSH  B
PN2:  CALL  DIVIDE
    MOV   A,B
    ORA   C
    JZ   PN3
    XTHL
    DCR   L
    PUSH  H
    MOV   H,B
    MOV   L,C
    JMP   PN2
PN3:  POP   B
PN4:  DCR   C
    MOV   A,C
    ORA   A
    JM   PN5
    MVI   A,20H
    CALL  OUTC
    JMP   PN4
PN5:  MOV   A,B
    ORA   A
    CNZ   OUTC
    MOV   E,L
PN6:  MOV   A,E
    CPI   0AH
    POP   D
    RZ
    ADI   30H
    CALL  OUTC
    JMP   PN6
;
;PRTLN
;
PRTLN: LDAX  D
    MOV   L,A
    INX   D
    LDAX  D
    MOV   H,A
    INX   D
    MVI   C,4
    CALL  PRTNUM
    MVI   A,20H
    CALL  OUTC
    SUB   A
    CALL  PRTSTG
    RET
;
;MVUP
;
MVUP:  CALL  COMP
    RZ
    LDAX  D
    STAX  B
    INX   D
    INX   B
    JMP   MVUP
;
;MVDOWN
;
MVDOWN: MOV   A,B
    SUB   D
    JNZ   MD1
    MOV   A,C
    SUB   E
    RZ
MD1:  DCX   D
    DCX   H
    LDAX  D
    MOV   M,A
    JMP   MVDOWN
;
;POPA
;
POPA:  POP   B
    POP   H
    SHLD  LOPVAR
    MOV   A,H
    ORA   L
    JZ   PP1
    POP   H
    SHLD  LOPINC
    POP   H
    SHLD  LOPLMT
    POP   H
    SHLD  LOPLN
    POP   H
    SHLD  LOPPT
PP1:  PUSH  B
    RET
;
;PUSHA
;
PUSHA: LXI   H,STKLMT
    CALL  CHGSGN
    POP   B
    DAD   SP
    JNC   QSORRY
    LHLD  LOPVAR
    MOV   A,H
    ORA   L
    JZ   PU1
    LHLD  LOPPT
    PUSH  H
    LHLD  LOPLN
    PUSH  H
    LHLD  LOPLMT
    PUSH  H
    LHLD  LOPINC
    PUSH  H
    LHLD  LOPVAR
PU1:  PUSH  H
    PUSH  B
    RET
;
;CRLF , OUTC
;
CRLF:  MVI   A,0DH
OUTC:  PUSH  PSW
    CPI   0DH
    JZ   LINEF
    CALL  CO
H2:   POP   PSW
    RET
LINEF: CALL  CROUT
    JMP   H2
CROUT: MVI   A,0DH
    CALL  CO
    MVI   A,0AH
    JMP   CO
;
;NULOVANI DISPLEJE
;
CLS:  CALL  NULDIS
    CALL  FINI
;
;DIRECT MODUL
;
DIRECT: LXI   H,TAB1-1
EXEC:  CALL  IGNB
    PUSH  D
EX1:  LDAX  D
    INX   D
    CPI   '.'
    JZ   EX3
    INX   H
    CMP   M
    JZ   EX1
    MVI   A,0
    DCX   D
    CMP   M
    JZ   EX5
EX2:  INX   H
    CMP   M
    JNZ   EX2
    INX   H
    INX   H
    POP   D
    JMP   EXEC
EX3:  MVI   A,0
EX4:  INX   H
    CMP   M
    JNZ   EX4
EX5:  INX   H
    MOV   A,M
    INX   H
    MOV   H,M
    MOV   L,A
    POP   PSW
    PCHL
;
;DBUFF
;
DBUFF: PUSH  H
    LHLD  BUFFER
    MOV   D,H
    MOV   E,L
    POP   H
    RET
DTXTE: PUSH  H
    LHLD  TXTEND
    MOV   D,H
    MOV   E,L
    POP   H
    RET
;
;MASKA
;
MASK:  CALL  EXPR
    MOV   A,L
    STA   MASKIN
    CALL  FINI
;
;RAM
;
RAM:  CALL  EXPR
    XCHG
    LXI   H,TXTE
    XCHG
    CALL  COMP
    JC   ASORRY
    MOV   A,H
    ORA   A
    JM   ASORRY
    MOV   A,M
    CMA
    MOV   M,A
    MOV   B,M
    CMP   B
    JNZ   ASORRY
    SHLD  BUFEND
    MOV   A,L
    SUI   64
    MOV   L,A
    MOV   A,H
    SBI   0
    MOV   H,A
    SHLD  BUFFER
    DCX   H
    DCX   H
    JMP   START1
;
;CALL
;
BCALL: CALL  EXPR
    PUSH  D
    LXI   B,HERE
    PUSH  B
    PCHL
HERE:  POP   D
    CALL  FINI
;
;OUT
;
BOUT:  CALL  EXPR
    PUSH  H
    CALL  TSTC
    DB   ','
    DB   1AH
    CALL  EXPR
    MOV   B,L
    MVI   A,0D3H
    STA   IOBUFA
    POP   H
    MOV   A,L
    STA   IOBUFB
    MVI   A,0C9H
    STA   IOBUFC
    MOV   A,B
    CALL  IOBUFA
    CALL  FINI
    JMP   QWHAT
;
;WAIT
;
WAIT:  CALL  EXPR
    PUSH  D
WAIT1: MVI   H,100
    CALL  WAIT2
    DCR   L
    JNZ   WAIT1
    POP   D
    CALL  FINI
;
;BEEP
;
BEEP:  CALL  EXPR
    PUSH  D
BEEP1: XCHG
    CALL  PIPO10
    POP   D
    CALL  FINI
WAIT2: MVI   D,64H
WAIT3: DCR   D
    JNZ   WAIT3
    DCR   H
    RZ
    JMP   WAIT2
;
;TAB
;
TAB:  CALL  PARN
A1:   MOV   A,H
    ORA   L
    CZ   FINI
    DCX   H
    MVI   A,20H
    CALL  CO
    JMP   A1
;
;IN , INM
;
BIN:  CALL  INEM
    MOV   L,A
    RET
INM:  CALL  INEM
    MOV   L,A
    LDA   MASKIN
    ANA   L
    MOV   L,A
    RET
INEM:  CALL  PARN
    PUSH  H
    MVI   A,0DBH
    STA   IOBUFA
    POP   H
    MOV   A,L
    STA   IOBUFB
    MVI   A,0C9H
    STA   IOBUFC
    CALL  IOBUFA
    MVI   H,0
    RET
;
;O$
;
O:   CALL  EXPR
    PUSH  D
    XCHG
    XRA   A
    CALL  PRTSTG
ZZZ4:  POP   D
    CALL  FINI
;
;I$
;
I:   CALL  EXPR
    PUSH  D
    XCHG
    LHLD  TXTUNF
    XCHG
    CALL  COMP
    JC   ASORRY
    CALL  DBUFF
    CALL  GL1
    MOV   B,H
    MOV   C,L
    XCHG
    DCX   H
    CALL  DBUFF
    PUSH  D
    CALL  MVUP
    XRA   A
    STAX  B
    POP   D
    INX   H
    CALL  SUBDE
    XCHG
    LXI   H,LEGT
    MOV   M,E
    INX   H
    MOV   M,D
    JMP   ZZZ4
;
;PEEK
;
PEEK:  CALL  PARN
    MOV   L,M
    MVI   H,0
    RET
;
;POKE
;
POKE:  CALL  EXPR
    PUSH  H
    CALL  TSTC
    DB   ','
    DB   9
    CALL  EXPR
    MOV   A,L
    POP   H
    MOV   M,A
    CALL  FINI
    JMP   QWHAT
;
;BYTE
;
BYTE:  CALL  PARN
    MOV   A,L
    CALL  WRIT2
    CALL  FINI
;
;WORD
;
WORD:  CALL  PARN
    CALL  PRHL
    CALL  FINI
;
WRIT2: PUSH  PSW
    RRC
    RRC
    RRC
    RRC
    CALL  IST
    POP   PSW
IST:  ANI   0FH
    ADI   90H
    DAA
    ACI   40H
    DAA
    JMP   OUTC
;
;QUOTE
;
QUOTE: LDAX  D
    INX   D
    MOV   L,A
    MVI   H,0
    CALL  TSTC
    DB   27H
    DB   1
    RET
    JMP   QWHAT
;
;OUTCHAR
;
OUTCHR: CALL  EXPR
    MOV   A,L
    CALL  CO
    CALL  FINI
;
;INCHAR
;
INCHAR: CALL  CI
    MVI   H,0
    MOV   L,A
    RET
;
;HEX
;
HEX:  PUSH  B
    LXI   H,0
    CALL  TSTC
    DB   '('
    DB   1DH
HNXTH: LDAX  D
    CPI   0DH
    JZ   QWHAT
    CALL  NIBBLE
    JC   QWHAT
    DAD   H
    DAD   H
    DAD   H
    DAD   H
    MVI   B,0
    MOV   C,A
    DAD   B
    INX   D
    CALL  TSTC
    DB   ')'
    DB   3
    JMP   POPRET
    JMP   HNXTH
    JMP   QWHAT
POPRET: POP   B
    RET
;
;TEST TLACITKA BREAK
;
CONT:  LDA   2800H
    RLC
    RC
    JMP   BREAK
STOP:  CALL  ENDCHK
BREAK: LHLD  CURRNT
    XCHG
    CALL  CRLF
    MVI   A,'*'
    CALL  OUTC
    CALL  PRTLN
    JMP   RSTART
;
;*******************************************
;
;   KAZETOVY MAGNETOFON , TISKARNA
;
;*****************************************
LOAD:  MVI   A,38H
    OUT   10H
    MVI   A,0FFH
    OUT   11H
LOAD40: IN   12H
    MVI   B,0
LOAD30: IN   11H
    ANI   80H
    JNZ   LOAD40
LOAD10: MOV   A,B
    CPI   0FFH
    JZ   LOAD20
    CALL  SEC1
    MVI   B,0FFH
    JMP   LOAD30
LOAD20: MVI   A,'*'
    CALL  CO
    CALL  PIN
    CPI   'B'
    JNZ   LOAD40
    MVI   B,0
    CALL  PIN
LOAD5: CALL  CO
    CALL  PIN
    CPI   0DH
    JNZ   LOAD5
    CALL  PIN
    MOV   E,A
    CALL  PIN
    MOV   D,A
    LXI   H,TXTBGN
LOAD4: CALL  COMP
    JZ   LOAD3
    CALL  PIN
    MOV   M,A
    INX   H
    JMP   LOAD4
LOAD3: MOV   C,B
    CALL  PIN
    CMP   C
    JNZ   TPERR
    SHLD  TXTUNF
    JMP   SAVE3
SEC1:  MVI   L,20
    DB   11H
SEC3:  MVI   L,110
SEC31: MVI   H,100
    CALL  WAIT2
    DCR   L
    JNZ   SEC31
    RET
;
;
;
TOUT:  PUSH  PSW
    ADD   B
    MOV   B,A
    POP   PSW
    OUT   12H
TOUT1: IN   11H
    ANI   40H
    JZ   TOUT1
    RET
;
;
;
PIN:  IN   11H
    ANI   80H
    JZ   PIN
    IN   12H
    PUSH  PSW
    ADD   B
    MOV   B,A
    POP   PSW
    RET
;
;SAVE
;
SAVE:  CALL  LABEL
    LHLD  TXTUNF
    MOV   A,L
    CALL  TOUT
    MOV   A,H
    CALL  TOUT
    XCHG
    LXI   H,TXTBGN
SAVE1: CALL  COMP
    JZ   SAVE2
    MOV   A,M
    CALL  TOUT
    INX   H
    JMP   SAVE1
SAVE2: MOV   A,B
    CALL  TOUT
    CALL  SEC1
SAVE3: MVI   A,10H
    OUT   10H
    JMP   RSTART
;
;TAPE ERROR
;
TPERR: CALL  CRLF
    LXI   D,TPER
    SUB   A
    CALL  PRTSTG
    JMP   RSTART
TPER:  DB   'ERROR',0
;
;VSTUP LABELU
;
LABEL: LXI   D,TLAB
    SUB   A
    CALL  PRTSTG
    MVI   B,'='
    CALL  GETLN
    MVI   A,30H
    OUT   10H
    MVI   A,0FFH
    OUT   11H
    CALL  SEC3
    MVI   A,'B'
    CALL  TOUT
    CALL  DBUFF
    MVI   B,0
LAB1:  LDAX  D
    PUSH  PSW
    CALL  TOUT
    POP   PSW
    CPI   0DH
    RZ
    INX   D
    JMP   LAB1
TLAB:  DB   'NAME ',0
;
;PREVIJENI KAZETY
;
REWIND: MVI   A,38H
    OUT   10H
REW10: CALL  CI
    JMP   SAVE3
;
;VYSTYP NA TISKARNU
;
COP:  CALL  OUTDIS
    PUSH  H
    LXI   H,2C00H
    MOV   M,A
    PUSH  PSW
    DCX   H
    MVI   M,1
    INX   H
ZZZ1:  MOV   A,M
    ANI   40H
    JZ   ZZZ1
    DCX   H
    MVI   M,3
    INX   H
ZZZ2:  MOV   A,M
    ANI   40H
    JNZ   ZZZ2
    DCX   H
    MVI   M,1
    POP   PSW
    POP   H
    RET
;
;ZMENA VYSTUPU
;
PRNTST: LXI   H,COP
ZZZ3:  SHLD  CO+1
    RET
;
DISP:  MVI   A,0C3H
    STA   CO
    LXI   H,OUTDIS
    JMP   ZZZ3
;
;MIKRO BASIC JPR-1
;********************************************
;
;  DISPLEJ  JPR-1
;
;********************************************
;
;ZRUSENI UKAZATELE
;
OUTDIS: PUSH  PSW
    PUSH  H
    PUSH  D
    PUSH  B
    MOV   C,A
    CALL  SESTAV
    LDA   MODE
    MOV   B,A
    MOV   A,M
    ANI   0C0H
    CPI   80H
    JNZ   OUTD1
    MOV   A,B
    ORA   A
    JNZ   OUTD1
    MOV   A,M
    ANI   7FH
    MOV   M,A
;
;CR, LF, BS A ULOZENI ZNAKU
;
OUTD1: MOV   A,C
    CPI   0DH
    JZ   CRDS
    CPI   08H
    JZ   BACK
    CPI   0AH
    JZ   LFDS
    ANI   3FH
    MOV   E,A
    MOV   A,B
    ORA   E
    MOV   M,A
    ANI   0C0H
    CPI   0C0H
    CZ   IPOZ
    CALL  IPOZ
;
;NAVRAT
;
;
;OBNOVENI UKAZATELE
;
OUTD10: LDA   MODE
    ORA   A
    JNZ   ZZZ13
    CALL  SESTAV
    MOV   A,M
    ORI   80H
    MOV   M,A
ZZZ13: POP   B
    POP   D
    POP   H
    POP   PSW
    RET
;
;CURSOR ZPET
;
BACK:  LDA   POZICE
    DCR   A
    CPI   0FFH
    JZ   BACK10
    STA   POZICE
    JMP   OUTD10
BACK10: LDA   RADEK
    DCR   A
    CPI   0FFH
    JZ   NULD30
    STA   RADEK
    MVI   A,39
    STA   POZICE
    JMP   OUTD10
;
;INKREMENT POZICE NA RADKU
;
IPOZ:  LDA   POZICE
    INR   A
    STA   POZICE
    CPI   40
    RC
    XRA   A
    STA   POZICE
;
;INKREMENT RADKU
;
IRAD:  LDA   RADEK
    INR   A
    CPI   24
    JZ   ROLDIS
    JMP   ZZZ5
;
;NULOVANI DISPLEJE
;
NULDIS: PUSH  PSW
    PUSH  H
    PUSH  D
    PUSH  B
NULD30: LXI   H,3800H
    LXI   D,2048
    CALL  NULD10
    CALL  HOME
    JMP   OUTD10
;
NULD10: MVI   C,20H
NULD20: MOV   M,C
    INX   H
    DCX   D
    MOV   A,D
    ORA   E
    JNZ   NULD20
    RET
;
;CR
;
CRDS:  XRA   A
    STA   POZICE
    JMP   OUTD10
;
;LF
;
LFDS:  CALL  IRAD
    JMP   OUTD10
;
;ROLOVANI DISPLEJE
;
ROLDIS: LXI   H,3800H
    LXI   D,3840H
    MVI   C,23
MOVS:  CALL  MOVR
    PUSH  B
    LXI   B,18H
    DAD   B
    XCHG
    DAD   B
    XCHG
    POP   B
    DCR   C
    JNZ   MOVS
    LXI   H,3DC0H
    LXI   D,64
    JMP   NULD10
MOVR:  MVI   B,28H
MOVZ:  LDAX  D
    MOV   M,A
    INX   D
    INX   H
    DCR   B
    JNZ   MOVZ
    RET
;
;SESTAVENI ADRESY CURSORY DO H,L
;
SESTAV: MVI   H,0
    LDA   RADEK
    MOV   L,A
    MVI   B,6
SES10: DAD   H
    DCR   B
    JNZ   SES10
    LDA   POZICE
    ORA   L
    MOV   L,A
    MOV   A,H
    ORI   38H
    MOV   H,A
    RET
;
;HOME
;
HOME:  XRA   A
    STA   POZICE
ZZZ5:  STA   RADEK
    RET
;MIKRO BASIC JPR-1
;********************************************
;
;   KLAVESNICE JPR-1
;
;********************************************
;
;ZACATEK
;
CI:   PUSH  B
    PUSH  D
    PUSH  H
ZZZ9:  CALL  ZZZ6
    CPI   ' ' ;SPACE
    JC   ZZZ7
    CPI   60H
    JNC   ZZZ7
ZZZ8:  POP   H
    POP   D
    POP   B
    RET
;
ZZZ7:  CPI   127 ; DEL
    JZ   ZZZ8
    CPI   0DH ; CR
    JZ   ZZZ8
    CPI   8  ; BS
    JZ   ZZZ8
    CPI   'A'+20H
    JC   ZZZ9
    CPI   'Z'+20H+1
    JNC   ZZZ9
    SUI   20H
    JMP   ZZZ8
;
ZZZ6:  LXI   H,27FFH
    MVI   M,2
ZZZ10: MOV   A,M
    RRC
    JC   ZZZ10
    INX   H
    MOV   A,M
    CMA
    ANI   127
    PUSH  PSW
    DCX   H
    MVI   M,3
ZZZ11: MOV   A,M
    RRC
    JNC   ZZZ11
    MVI   M,2
    POP   PSW
    RET
;
ZZZ12: JNZ   PIPO10
    MVI   A,2
    STA   2400H
    RET
;
    ORG   0E4AH
;
; PIPNUTI
;
PIP:  PUSH  B
    LDA   PORT24
    MVI   A,0
    STA   2400H
    MVI   C,42H
PIP20: DCR   C
    JNZ   PIP20
    ANI   0B0H
    STA   0
    MVI   C,50H
PIP30: DCR   C
    JNZ   PIP30
    POP   B
    RET
;
; ZAPIPANI
;
PIPO:  LXI   D,40H
PIPO10: CALL  PIP
    DCX   D
    MOV   A,D
    ORA   E
    JMP   ZZZ12
    RET
;
;***************************************
;
;  MIKRO MONITOR JPR-1
;
;***************************************
;
PRHL:  MOV   A,H
    CALL  WRIT2
    MOV   A,L
    JMP   WRIT2
;
;VSTUP HEXA ADRESY
;
MEXPR: LXI   H,0
MEXO:  CALL  CI
    MOV   C,A
    CALL  CO
MEX1:  CALL  NIBBLE
    JC   MEX2
    DAD   H
    DAD   H
    DAD   H
    DAD   H
    ORA   L
    MOV   L,A
    JMP   MEXO
NIBBLE: SUI   '0'
    RC
    CPI   'G'-'0'
    CMC
    RC
    CPI   10
    CMC
    RNC
    SUI   'A'-'9'-1
    CPI   10
    RET
MEX2:  MOV   A,C
    CPI   0DH
    JZ   ECHU
    CPI   20H
    RZ
EROR:  MVI   A,'?'
    CALL  CO
    JMP   MLOOP
ECHU:  PUSH  PSW
    MVI   A,0AH
    CALL  CO
    POP   PSW
    MOV   C,A
    RET
;VYPOCET DELKY INSTRUKCE
;
LENG:  MVI   B,0
    PUSH  H
    POP   D
    MOV   A,M
    CPI   0C3H
    JZ   B3
    CPI   0CDH
    JZ   B3
    ANI   0EFH
    CPI   22H
    JZ   B3
    CPI   2AH
    JZ   B3
    ANI   0CFH
    CPI   1
    JZ   B3
    ANI   0C7H
    CPI   0C2H
    JZ   B3
    CPI   0C4H
    JZ   B3
    MOV   A,M
    ANI   0F7H
    CPI   0D3H
    JZ   B2
    ANI   0E7H
    ANI   0C7H
    CPI   6
    JZ   B2
    CPI   0C6H
    JZ   B2
    JMP   B1
B3:   INR   B
B2:   INR   B
B1:   INR   B
    XCHG
    RET
;
;ZACATEK MONITORU
;
MONIT1: CALL  NULDIS
MONIT: LXI   SP,STACK
MLOOP: CALL  CROUT
    LXI   D,TXMON
    SUB   A
    CALL  PRTSTG
    CALL  CROUT
    MVI   A,'*'
    CALL  CO
    CALL  CI
    CALL  CO
    CPI   'D'
    JZ   ENTER
    CPI   'S'
    JZ   SUEX
    CPI   'G'
    JZ   GOEX
    CPI   'B'
    JZ   START
    CPI   'R'
    JZ   RSTART
    JMP   EROR
;
SUEX:  LXI   H,MLOOP
    PUSH  H
GOEX:  CALL  MEXPR
    PCHL
;
ENTER: CALL  MEXPR
;
LOOP:  CALL  CROUT
;
LOOPA: CALL  PRHL
    CALL  LENG
    PUSH  B
    PUSH  H
LOOP1: MVI   A,' '
    CALL  CO
    MOV   A,M
    CALL  WRIT2
    INX   H
    DCR   B
    JNZ   LOOP1
    POP   D
    POP   B
    MVI   A,4
    SUB   B
    MOV   B,A
    RLC
    ANI   0FH
    ADD   B
    MOV   B,A
LPP:  MVI   A,' '
    CALL  CO
    DCR   B
    JNZ   LPP
;
;VYPIS ASCII
;
    MVI   A,':'
    CALL  CO
    LDAX  D
    ANI   7FH
    CPI   20H
    JC   CONTM
    CPI   7FH
    JNZ   CONT1
CONTM: MVI   A,' '
CONT1: CALL  CO
    MVI   A,':'
    CALL  CO
LOOP2: CALL  CI
    MOV   C,A
    CALL  CO
    CPI   08
    JZ   BACKGO
    CPI   ' '
    JZ   LPPA
    CPI   0DH
    JZ   LOOP
    CPI   '.'
    JZ   MLOOP
    CPI   '"'
    JZ   TEXT
    PUSH  H
    LXI   H,0
    CALL  MEX1
    MOV   B,A
    MOV   A,L
    STAX  D
    INX   D
    MOV   A,B
    POP   H
    CPI   ' '
    JZ   LOOP2
    CPI   0DH
    JNZ   EROR
    XCHG
    JMP   LOOPA
;
;
BACKGO: DCX   D
    XCHG
    JMP   LOOP
;
LPPA:  XCHG
    INX   H
    JMP   LOOP
;
TEXT:  CALL  CI
    CALL  CO
    CPI   '"'
    JZ   CONTE
    MOV   C,A
    STAX  D
    LDAX  D
    CMP   C
    JNZ   EROR
    INX   D
    JMP   TEXT
;
CONTE: CALL  CI
    CPI   ' '
    JZ   LOOP2
    XCHG
    JMP   LOOP
;
    DB   31H    ;VERZE 03-01
;
;*********************************************
;
;    DEFINICE RAM
;
;*********************************************
;
    ORG   2000H
;
PORT24: DS   1
LEGT:  DS   2
IOBUFA: DS   1
IOBUFB: DS   1
IOBUFC: DS   1
LISTC: DS   1
CO:   DS   3
MASKIN: DS   1
CURRNT: DS   2
STKGOS: DS   2
VARNXT: DS   2
STKINP: DS   2
LOPVAR: DS   2
LOPINC: DS   2
LOPLMT: DS   2
LOPLN: DS   2
LOPPT: DS   2
RANPNT: DS   2
ARMM:  DS   2
RADEK: DS   1
POZICE: DS   1
MODE:  DS   1
TXTUNF: DS   2
    DS   40
STKLMT: DS   2
    DS   97
STACK: DS   2
VARBGN: DS   54
TXTEND: DS   2
BUFFER: DS   2
BUFEND: DS   2
TXTBGN: DS   2
    DS   698
TXTE:  DS   2
BUFA:  DS   64
BUFE:  DS   1
BRST:  DS   18
;
    END

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / MikroBASIC / ASM V3.1 1kBSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz