ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / V5


Obsah:

 1. MONITOR V5.0
 2. MIKOS V5.0
 3. MIKOS/K V5.0
  1. CKM
 4. MIKOS/D V5.0
 5. PERIFERIE

Výpisy programů:

OCR dokumentace "Programové vybavení V5"TESLA
ELTOS
OBOROVÝ
PODNIK
DIZ
SAPI 1


1.
MONITOR V5.0
 
2.
MIKOS V5.0
 
3.
MIKOS/K V5.0
 
4.
MIKOS/D V5.0
 
5.
PERIFERIE


Tisk: ÚISJP Praha 5 - Zbraslav, 1988MONITOR V5.0
      ******************************************
      *                    *
      *                    *
      *   M O N I T O R  V 5 . 0   *
      *   ------------------------------   *
      *                    *
      *                    *
      *     P R O S A P I - 1      *
      *    S E S T A V U  Z P S - 2    *
      *                    *
      *                    *
      *                    *
      * (C) 1 9 8 8 T E S L A  E L T O S  *
      *      Z Á V O D  D I Z     *
      *                    *
      *                    *
      ******************************************


    MONITOR V5.0
    ------------


  Hlavnim úkolem MONITORu je vytvoření standardního prog-
ramového prostředí pro uživatelské programy a operační systémy.
To znamená, že musí poskytnout uživatelům maximální množství
služeb a nezávislost na periferních zařízeních. Délka MONITORu
V5. 0 je 3 KB.  Poskytuje uživatelům nové služby a povely.
Podporuje práci s okny na obrazovce a má stejné ovládání jako
terminál SM 7202 a nebo AND-80 včetně nepřímé adresace kurzoru
pomocí ESC sekvence. V případě, že uživatel chce použít jiný
terminál nebo obsluhovat desku grafiky místo desky AND-1 je
možné vytažením desky AND-1 a zasunutím paměti EPROM s
ovladačem na adresu 1400H instalovat jiný terminál do systému.
Pozor,  kdo chce využívat MIKOS, musí ho vyměnit za verzi
MIKOS/T, kde je vyřešena obsluha desky DSM.
 Jako klávesnice 
lze používat C-259.11 a C-262.3. Monitor
překódovává rozdílné kódy kláves. Při obsluze je vyřešeno i
zpracování čs.  znaků podle KOI-8. U klávesnice C-262.3 je
zvoleno jedno tlačítko pro přepnutí horní řady kláves, kde
místo čísel jsou čs. znaky jako na psacím stroji. Pro velká
písmena a speciální znaky je možné zvolit háček a nebo čárku,
která se potom přidá ke znaku podle KOI-8.
  Monitor umožňuje připojení několika typů tiskáren např.
interface IRPR (Consul -211), interface centronics (Robotron K
6313), interface DZM-180 a sériový interface pro D-100. Jinak

je možné deklarovat jako systémovou tiskárnu jiný ovladač. Je
možné také pracovat s přerušením. Podrobnější popis nových
služeb a povelů je v návodech.
  Na adresu 1800H si může uživatel vložit paměť EPROM. Když
bude začínat instrukcí JMP, potom při inicializaci se systému
po reset volá adresa 1803H jako podprogram. Takto si může
uživatel inicializovat své periferie, spouštět své programy
atd.   Popis některých povelů, odlišných od verze 4:

H ... volba ovladače pro výstupní periferii

   0 - prázdný ovladač    4 - DZM 180
   1 - Consul 2111      5 - "děrovač"
     (IRPR)        (magnetofon)
   2 - Centronics      6 - displej
   3 - Dl00 sériová     7 - sériový výstup

I ... start operačního systému MIKOS

L ... načtení a spuštění systémového programu

U ... zobrazeni počáteční a koncové adresy programu
   zavedeného povelem LOAD (K_L)

V ... kontrolní součet

V ... nastavení úrovně přerušení

Z ... prodloužení meziblokové mezery pro zápis
   na magnetofon


   Popis rozšíření služeb MONITORU verze 5:


TX  zobrazení textu, ukončeného znakem s nastaveným
   7. bitem na jedničku

WND@ definice "okna" na obrazovce

KOS@ volání operačního systému MIKOS včetně zadání
    Jména

RNAME čtení textu z klávesnice nebo z paměti

INTER nastavení úrovně přerušení

KODWM změna kódu desítkové klávesnice

KDDASC změna kódu znaku z klávesnice
  Při práci s MONITORem používejte pouze služeb, chraňte si
potřebné registry v uživatelském programu. Jedině tak budou
vaše programy přenosné !


    MIKOS V5.0
    ----------


  Operační systém je vytvořen v několika modifikacích:

    MIKOS V5.0 ..... je pro magnetofony K-10 nebo SP-210
    MIKOS/T V5.0.... je pro magnetofony K-10 nebo SP-210
            a Terminál
    MIKOS/K V5.O.... je pro kazetový záznamník dat KZD-1
    MIKOS/R V5.0.... je pro ROM-DISK
    MIKOS/D V5.0.... je pro disketové jednotky

Operační systém MIKOS má přesně definované ovládaní a systém
služeb,tak aby uživatelem vytvořené programy nebyly závislé na
typu periferie se kterou se právě pracuje.
 Operační systém MIKOS V5.0 splňuje požadavek uživatelů, aby
bylo možné celou práci s magnetofonem řídit přímo z programu
bez zásahu obsluhy včetně zadávání jmen souborů. Takový způsob
řízení byl vyžadován při sběru dat a jiných aplikacích.
Monitor má novou službu na adrese 157H pro otevírání souboru
pro čtení i zápis s možností předání jména z programu. Těchto
služeb využívá i BASIC V5.0.
 Soubory se dělí na dva typy "A" a "B". Soubory typy "A" mají
dlouhou meziblokovou mezeru ve které je možno zastavit a
rozběhnout magnetofon.  Slouží pro zpracování dat, kdy se s
daty pracuje nezávisle na rychlosti magnetofonu. Pomoci služeb
lze nastavit buňku MODE a potom je možné zapisovat soubor,
který se automaticky ukončí znakem ^Z (1AH) a nebo se tento
znak zapíše do souboru a pro ukončení je nutné použít službu
CLOSE. Soubory typu "B" mají krátkou meziblokovou mezeru a je
nutné je vždy ukončit službou CLOSE.
   Operační systém pro práci s kazetovým magnetofonem MIKOS
V5.0 zůstává kompatibilní se svým předchůdcem verze 4.

   Zadáváni jména souboru:

JMÉNO  - pro čtení i zápis se provádí vyhledávání od
     okamžité polohy na pásce.

.JMÉNO - před vyhledáváním se u SP-210 provede převinutí
     na začátek kazety.

@JMÉNO - pro zápis; soubor se zapíše na kazetu bez
     vyhledávání. (Nahrazuje povel K_A verze 4.)

   Ve verzi 5 lze pomocí služby KOS@ zadat jméno souboru
externě.  Jméno definované v programu musí být uzavřeno do
uvozovek.  MIKOS verze 5 tedy ve spojení s kazetopáskovou
pamětí SP-210 nebo KZD-1 umožňuje práci se soubory bez nut-
nosti jakékoliv obsluhy magnetofonu.
        Uložení MONITORU v paměti
        -------------------------
    Monitor je umístěn  od adresy 0 v pamětech EPROM na
desce REM-1 v rozsahu 3KB. Za monitorem následuje v paměti
operační systém MIKOS, který je závislý na konfiguraci systému
(použitý kazetový magnetofon a terminál). MIKOS zaujímá 2 až
3KB paměti, podle verze a je rovněž umístěn v paměti EPROM.
    Zbývající 2KB paměti EPROM jsou využity pro systémové
programy jako ovladače aj. V případě, že uživatel chce tento
prostor využít pro svoje účely, pak na adrese 1800H nesmí být
obsah EPROM 0C3H.
    Systém při inicializaci automaticky testuje skutečný
horní konec paměti RAM, se kterým pracují systémové programy.
    Monitor V 5. 0 má služby pro nastavení a obsluhu
přerušení.

    Pozor! U monitoru V 5.0 je změna proti V 4.0 v tom, že
Na adrese 5 je skok na adresu F006H. Od této adresy si muže
Uživatel definovat svůj systém služeb obdobných operačnímu
systému CP/M. MONITOR tuto oblast nenaplňuje. U verze V 4.0 byl
na adrese 5 skok na obsluhu Služeb CP/M v paměti EPROM. Tyto
služby nebylo možno modifikovat a rozšiřovat.


Rozdělení paměti EPROM na kartě REM-1
-------------------------------------


    I-----I-----I-----I-----I------I------I------I-------I
 adresa:I 00 I 400 I 800 I C00 I 1000 I 1400 I 1800 I 1COO I
 č.   I 0 I 1 I 2 I 3 I 4  I  5 I  6 I  7  I
 eprom: I-----I-----I-----I-----I------I------I------I-------I


 |-----------------------------------------------------|
 |                           |
 | |---| |---| |---| |---|              |
 | |  | |  | |  | |  |              |
 | | 3 | | 2 | | 4 | | 5 |              |
 | |  | |  | |  | |  |              |
 | |---| |---| |---| |---|              |
 |                           |
 | |---| |---| |---| |---|              |
 | |  | |  | |  | |  |              |
 | | 0 | | 1 | | 7 | | 6 |              |
 | |  | |  | |  | |  |              |
 | |---| |---| |---| |---|              |
 |                           |
 |                           |
 |                           |
 |       R E M - 1                |
 |                           |
 |                           |
 |                           |
 |                           |
 |       |--------------------------|      |
 |       |             |      |
 -------------------------------------------------------

    Monitor je od adresy 000H až po 0BFFH, MIKOS je v
prostoru 0C00H až 13FFH. Nebo až po adresu 17FFh podle verze
operačního systému MIKOS V5.0. Na adrese 1400H je rezerva pro
MIKOS/T,  nebo jiné systémové programy. Od adresy 1800H mohou
být jiné systémové rutiny a nebo uživatelský software. V
případě, že chce uživatel svůj program automaticky spustit po
startu,  musí být na adrese 1800H obsah 0C3H, a program se
spustí od adresy 1803H.


        Rozdělení paměti
        ----------------

 MONITOR V5.0 je kompatibilní s V4.0 . Paměť RAM je rozdělena
stejně. Jednotlivé adresy jsou patrny z následujícího obrázku.
Od adresy 4300H-4400H je volná RAM pro uživatelské ovladače. |--------------|-----------|-------|----|----------------|
 |       |      |    | v |        |
 |       |      |    | o |        |
 | R O M    | PORTY  | RAM  | l | RAM pro    |
 |       | a T.V.  | pro  | n | uživatele   |
 |       |      | syst. | o |        |
 |       |      |    |  |        |
 |--------------|-----------|-------|----|----------------|
 00 - 1FFFH  2000H-4000H 4000H-4300H 4400H - 0FFFFH


    PŘEHLED POVELŮ M O N I T O R U V 5.0
    -------------------------------------

   Označená data v <...> jsou údaje, které zadává obsluha.
Např.  <CR> ..je klávesa návrat vozu, <1FFFF> je číslo, které
muže být ukončeno znakem mezera a nebo poslední číslo v povelu
muže být ukončeno znakem <CR>. Jsou-li v závorce malá písmena,
to značí text,  který zadává obsluha. V případě, že jsou v
závorkách VELKÁ PÍSMENA jde o text, který vypisuje systém.
Kód a název        Význam-komentář povelu
==============================================================


A * ASSIGN      přiřazení periferií vstup/výstup
------------


          Formát povelu:A-<log.zařízení>=<přiřazené

          fyz.zařízení>

             .A-C=T ...


            Logická zařízení:
            -----------------
          C=konzola-periferie vstup/vystup , obvykle
          terminál S klávesnicí


          R-reader-vstupní zařízení(snímač děrné pásky,
          vstup z kazetového magnetofonu)

          P=punch-výstupní zařízení(děrovač děrné
          pásky,výstup na kazetový magnetofon

          L=line printer-výstupní zařízení,tiskárna

          Fyzická zařízení:
          -----------------

          CRT=displej s klávesnicí
          LPR=tiskárna
          SER.QUT=sériový výstup
          SER.IN=sériový vstup
          USER1=uživatelské zařízení 1 kazetový magnetofon
          USER2=uživatelské zařízení 2 volné

          Přípustná přiřazení:
          -------------------          C=T  CRT+LPR   P=T  CRT
          C=C  CRT     P=P  SER.OUT
          C=B  SER-IN    P=1  USER1
             OUT:LPR   P=2  USER2
          C=1  IN:USER1
             OUT:USER2

          R=T  CRT     L=T  CRT+LPR
          R=P  SER.IN    L=C  CRT
          R=1  USER1    L=L  LPR
          R=2  USER2    L=1  USER1


          POZN. Zařízení L se volí povelem H.Implicitně
          je nastaven prázdný ovladač, t.j.žádná tiskárna.


B * SASIC      start BASICu nebo TEDITu
---------
          .B


C * CLEAR      mazání proměnných,"studený" start systému
---------
          .C


D * DISPLAY     zobrazení obsahu paměti
-----------
          .D=20<SP>=46<CR>

          Formát povelu:D=<ladr><SP>=<hadr><CR>
          ladr-low=dolní adresa
          hadr-high=horní adresa

E * END OF FILE   ukončení souboru INTEL HEX a zadáni startovací
---------------   adresy

          .E=0<CR>

          Formát povelu:E=<adr><CR>
          Je-li ADR-0, program se nespustí.


F * FILL RAM    zaplnění paměti konstantou
------------
          .F=4400<SP>=FFFF<SP>=00<CR>

          Formát povelu:F=<ladr><SP>=<hadr>=<byte><CR>
          byte=plnicí znak


G * GOTO      start programu a nastavení bodu přerušení
--------
          .G=4403<CR>
          .G=7000H<SP>=7010<SP>=7210<CR>

          Formát povelu:
          a)start od zadané adresy bez přerušení
           G=<start adr><CR>

          b)start od zadané adresy s jedním bodem
             přerušení
           G=<start adr><SP>=<break1><CR>;program
             proběhne do break1
           G=<CR>            ;program
             pokračuje od break1
          c)start od zadané adresy s postupným
             nastavováním bodu přerušení
           G=<start adr><SP>=<breakl><CR>;program
             proběhne do break1
           G=<SP>=<break1><SP>=<break2><CR>  ;program
             pokračuje do break2 nebo break1
               .
               .

           G=<CR>            ;program
             pokračuje od posledního zadaného break

          break=adresa paměťového místa,kde dojde k
             přerušení programu

          Povelem "X" lze prohlížet obsahy registru

          POZN. Trasovat a zastavit lze pouze programy
             v paměti RAM.
             Programy v paměti ROM lze pouze provést
             bez možnosti přerušení.


H * HANDLER     volba ovladače(handleru) pro výstupní
-----------     periferií

          .H=2<CR>

          Formát povelu:H=<n><CR>

          Význam parametru n:
          ---------------------------------------------
          0-prázdný ovladač   4-DZM 180
          1-C0NSUL 2111(IRPR)  5-PO
          2-CENTRONICS      6-CO
          3-D 100 sériová    7-sériový výstup


          POZN. Implicitně je nastaveno H=0, před
             tiskem je nutno povelem H zvolit
             druh tiskárny!


I * INIT      "studený" start operačního systému MIKOS
--------
          .IJ * JUMP      start programu zavedeného do operační paměti
---------      z MIKOSu

          . J

          Soubor musí mít binární tvar. Adresu lze
          zjistit pomoci povelu U. Před startem se
           provede test na kontrolní součet. Je-li
           součet spatný MONITOR vypíše "?".


K * KAZETA     Vyhrazeno pro povely kazetového operační ho
----------     systému MIKOS v 5.0.
          Další popis povelu je popsán v popisu MIKOSu


          .K


L * LOAD PROG    zavedení a spuštění systémového programu
-------------
          .L

          Povelem se zavede a spustí bez dotazu první
          program nalezený na kazetě. Program musí za-
          čínat instrukcí JMP.


M * MOVE      přesun úseku paměti na jinou adresu
--------
          .M=7000<SP>=73FF<SP>=F000H<CR>

          Formát povelu:M=<adr1><SP>=<adr2><SP>=<adr3><CR>
          adr1=počáteční adresa úseku,který má být
          přesunut
          adr2=koncová adresa úseku,který má být
          přesunut(včetně)
          adr3=počáteční adresa kam má být úsek
          přesunut


N*         kopírování dat z kazety do periferie
---------      definované povelem H

          .N


O*         nastaveni obsahu buňky "MODE"
---------
          .0=4

          Formát povelu .0=<n><CR>

          Význam jednotlivých bitů "MODE"
          -------------------------------

 D7 D6 Zobrazení na displeji    D2  Znaky z klávesnice
 -----------------------------    -----------------------
 0  0  normální znaky       0  znaky ASCII
 0  1  blikající znaky       1  znaky čs abecedy
 1  0  podtržené znaky
 1  1  široké znaky        D1  Ukončení souboru ASCII
                      znakem 1AH (CTRL Z)
                   ----------------------------

 D5   Ovládání kurzoru      0   ukončí soubor
 ------------------------      1   neukončí soubor

 0    kurzor nepotlačen
 1    potlačení kurzoru
                  D0  Výstupní periferie
                  -----------------------
 D4 D3  Bez významu        0  konzola
----------------------        1  konzola a tiskárna
     rezerva...


          Formát povelu: 0=<n><CR >
          Parametr n je hexadecimální hodnota obsahu
"MODE"
          stanovena podle významu jednotlivých bitů.

          Příklad:
          --------

     Označení bitů:   D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

             I-------------------------I
       MODE=    I 1 1 0 0 0 0 0 1 I
             I-------------------------I


          Uvedené nastavení buňky mode způsobí:
          -široké znaky na displeji
          -nepotlačený kurzor
          -znaky ASCII
          -ukončení souboru znakem 1AH
          -současný výstup na konzolu i tiskárnu


P * PEDIT      start programu PEDIT
---------
          .P


Q * QUERY      zobrazeni stavu přiřazení periferií a konce
---------      paměti

          Význam zobrazeného přiřazeni viz povel A.

          .Q


R * READ      zavedení souboru INTEL HEX z do operační paměti
--------
          .R=0<CR>
          .R=7000<CR>

          Formát povelu:


          R=<offset><CR>
          Soubor se ukládá do paměti od adresy+offset,
          přenos do vyššího řádu se zanedbává.

          Chybová hlášení:
          S-chyba kontrolního součtu
          M-chyba RAM


S * SUBSTITUTE   změna obsahu paměti
--------------
          .S=7000<SP>......

          Formát povelu:
          a)změny obsahu paměti zadávané hexadecimálně
           S=<adrA><SP><OBSAH A>-<nový obsah A>
             <SP><OBSAH A+1>-...< CR >
           S=<adrA><SP><OBSAH A>-<SP><OBSAH A;1....<CR>

          b)změny obsahu paměti zadávané jako ASCII kód
           S=<adr A><SP><OBSAH A>-<'><nový obsah A v
             ASCI><OBSAH A+1>-.....<CR>
          c)využití povelu pro postupný výpis obsahu
           beze změn
           S=<adr A><SP><OBSAH A>-<SP><OBSAH
             A+1>-<SP><OBSAH A+2>-.......<CR>
          d)využití povelu pro postupný výpis adres
           a jejich obsahu
           S=<adr A><SP><OBSAH A>-<,>
           ADR A+1=0BSAH A+l<,>
               .
               .
           ADR A+X=OBSAH A+X<CR>

          POZN. CR=ukončení povelu
             SP=pokračovaní povelu
             po znaku ,(čárka) se zobrazí adresa a
             další byte po znaku '(apostrof) se
             vkládají znaky v ASCII


T * TOOL      start programu TOOL
--------
          .T


U * UKAZ      zobrazení počáteční a koncové adresy

--------      programu zavedeného povelem LOAD v MIKOSU

          .U


V * VERIFY     ověřeni kontrolního součtu
----------     Formát povelu:V=<adr1>=<adr2><CR>
          Na displeji se výpise kontrolní součet


          oblasti paměti v rozsahu adr1 až adr2.

          .V=0<SP>=13FF<CR>


W * WRITTE     zápis souboru INTEL HEX na kazetu
----------
          Formát povelu:W=<ladr><SP>=<hadr><CR>
          Po povelu W musí následovat povel E !
          ladr-low-dolní adresa
          hadr-high=horní adresa

          .W=7000<SP>=73FF<CR>
          .E=7000<CR>


X * EXAMINE     zobrazení nebo změna obsahu registrů
-----------
          .X=<CR>

          Formát povelu:
          a)zobrazení obsahu všech registrů včetně
           obsahu,programového čítače a zásobníku po
           přerušení a nebo BREAK po povelu GOTO.
           X=<CR>
          b)zobrazeni obsahu registra definovaných v
           povelu a změna jejich obsahu.
           X<Reg 1>=<OBSAH l>-<nový obsah 1><SP><Reg 2>
               =<OBSAH 2>
                <novy obsah 2><SP><Reg 3>....<SP>


Y *        nastaveni úrovně přerušeni
-----------
          .Y=1<CR>

          Formát povelu:Y=<n><CR>
          n-řídící slovo pro obvod 3214

          Parametr n    Význam
            0       přerušení zakázáno
            1       povoleno RST 0
            2       povolena RST 0-1
            3       povoleno RST 0-2
            4       povoleno RST 0-3
            5       povoleno RST 0-4
            6       povoleno RST 0-5
            7       povoleno RST 0-6
            8       povaleno RST 0-7

         POZN. Úroveň RST 1 využívá MONITOR.

            Tabulka skoku v RAM: 4000H.....RST1
                       4003H.....RST2
                       4006H.....RST3
                       4009H.....RST4
                       400CH.....RST5
                       400FH.....RST6
                       4012H.....RST7

     Uživatel si musí nastavit obslužné rutiny
      pro zpracovaní přerušení na uvedené adresy.


Z * ZDVOJENI    zdvojení meziblokové mezery
------------    (pro MIKOS/S)
          Z=0 jednoduchá mezera
          Z#0 zdvojená mezera
          Povel se používá při práci s magnetofony,
          kde nestačí standardní mezibloková mezera. 

******************************************************
*    PŘEHLED SLUŽEB  M 0 N I T O R U V 5.0*
******************************************************Označení-adresa   Význam-komentář
=====================================================

CULD    100H  start MONITORU a inicializace systému

CI     103H  vstup znaku z konzoly
         ASCII znak do REG A
            CALL  CI
            CPI   'A'...


RI     106H  vstup znaku z kazety
         Znak je v REG A.Konec souboru CY=1,jinak
         CY=0
            CALL  RI
            JC   KONEC
            MOV   M,A


CO     109H  výstup znaku na konzolu
         ASCII znak v REG C
            MOV   C,M
            CALL  CO


PO     10CH  výstup znaku na kazetu
         Znak v REG C
            MVI   C,1AH
            CALL  PO


LO     10FH  vystup znaku na tiskárnu
         ASCII znak v REG C
            MVI   C,'*'
            CALL  LO


CSTS    112H  test stisknutí klávesy
         REG A=0 nestisknutá klávesa
         REG A=FF stisknutá klávesa
            CALL  CSTS
            ORA   A
            JNZ   CTIZNAK


IDCHK   115H  čti IOBYT do REG A
            CALL  IOBYT
            ANI   3FH
            ORI   80H


IOSET   118H  nastaveni hodnoty IOBYTU
         Hodnota IOBYTU v REG C
            MOV   C,A
            CALL  IOSET


MEMCK   11BH  zjištěni horní hranice paměti
            CALL  MEMCK
            SUB   E
            MOV   E,A
            MOV   A,B

         REG A-Lbyte adresy
         REG B-Hbyte adresyIODEF   11EH  definování uživatelské periferie,adresy
         chybového hlášení A hranice paměti
         REG C-kód požadované služby
         REG D,E-adresa handleru periferie nebo nové
         hranice paměti, po ukončení služby je v D,E
         původní adresa.

            LXI   D,0EFFFH
            MVI   C,8   ; NASTAV KONEC RAM
            CALL  IODEF

   Význam kódu v REG C:     Rozšíření:
   --------------------     ----------
   0-konzola vstup        9-adresa pro chybové hlášení

   1-konzola vystup       10-adresa systémové klávesnice
   2-snimač1          11-adresa systémového displeje
   3-snímač2          12-status konzoly
   4-děrovač1          13-adresa systémové tiskárny
   5-děrovač2          14-adresa MIKOS
   6-tiskárna          15-sériový kanál vstup
   7-stav konzoly        16-sériový kanál výstup
   8-nastavení horní hranice  17-pro implementaci jiného
    paměti            operačního systému
                 18-obsluha grafických periferií
                 19-reserva


SPCL    121H  údaje o zobrazení
             CALL  SPCL
             MOV   C,A
             CALL  LO

         REG A-znak v paměti AND-1
         REG B-obsah MODE
         REG D,E-logická adresa kurzoru
           D-číslo sloupce
           E-číslo řádku
         REG H,L-fyzická adresa kurzoru


CRLF    124H  nový řádek
            CALL  CRLF


EXPR    127H  vstup 16-ti bitového čísla z konzoly do
         zásobníku
            MVI   C,2
            CALL  EXPR
            POP   H
            POP   D    ;2* POP !!

         REG C-počet dat
         zásobník=c*data


ERROR   12AH  výpis chybového hlášeni
         výpise se znak ?. řízení se předá monitoru
         a nebo na zadanou adresu (IODEF), kde
         bude v případě chyby pokračovat program.
            CPI   *
            JZ    ERROR ;KONEC


ASHEX   12DH  převod kódu ASCII na HEX
            CALL   CINCR
            JZ    KONEC
            CALL   ASHEX
            JC    ERROR

         ASCII znak před provedením služby-REG A
         HEX hodnota po provedení služby-RES A


DADR   130H  výstup 16-ti bitového čísla na konzolu
         Zobrazovaná hodnota v REG H,L
            ROP   H
            CALL   DADR


DBYTE   133H  výstup 8-mi bitového čísla na konzolu
         Zobrazovaná hodnota v REG A
            MOV   A,M
            CALL   DBYTE


HILO   136H  zvýšení registru HL a test na shodu s DE
         REG H,L- se vrací HL + 1
         REG D,E- výraz pro test
         CY=0,když REG H,L <= REG D,E
         CY=1,když REG H,L > REG D,E
            ZNOVA:  MOV   A,M
                 CALL   DBYTE
                 CALL   HILD
                 JNC   ZNOVA


NEXT   139H  ukončení uživatelského programu a návrat
         do MONITORU
            JMP   NEXT   ;KONEC


SPACE   13CH  zapiš mezeru na konzolu
            CALL   SPACE
            CALL   CI


CINCR   13FH  čti znak z klávesnice, zobraz jej a
         proveď test
         Znak "CR"....................CY=1 Z=1
         Znak "SP" nebo ","...........CY=0 Z=1
         Jiný znak....................CY=0 Z=0
            CALL  CINCR
            JC   NEXT
            JZ   DALSI
            CALL  ASHEX


TEXT   142H  vypiš textový řetězec na konsolu
            LXI   H,ZPRAVA
            MVI   D,DÉLKA
            CALL  TEXT

         Délka textového řetězce (počet, znaků) v REG D
         Adresa prvního znaku řetězce v REG H,L


XY    145H  Vyhrazeno pro systém


HXASC   148H  převod HEX hodnoty na ASCII
         HEX hodnota před provedením služby-REG A
         ASCII znak po provedení služby-REG A
            ANI   0FH
            CALL  HXASC
            MOV   C,A
            CALL  CO


EXFLG   14BH  zadání parametrů pro MONITOR a MIKOS
            MVI   C,0
            MVI   A,4
            CALL  EXFLG
            PUSH  B

         REG C-kód služby
         REG A-data pro řízení služby,původní obsah
         se vrací v REG B

    Služba     REG C  REG A   Význam
    ----------------------------------------

  Binární soubor  -1
  Mód displeje    0    0    normální znaky
  (Povel O)     0   40H   blikající znaky
            0   80H   podtržené znaky
            0   C0H   široké znaky
  Mód systému    0    2    potlačení automat.
                    uzavření souboru
            0    4    čs znaky povol CI
            0   20H   potlačení kurzoru

   Příznaky pro    1    0   vstup snímač1
   otevření souboru  2    0   vstup snímač2
            3    0   výstup děrovače1
            4    0   výstup děrovače2


   Nastaveni kurzoru 5- číslo řádku
   a "okna" 1    6- číslo sloupce
            7- řádky shora
            8- sloupce zleva
            9- řádky zdola
            10- sloupce zprava
 Parametry 5 až 10 tvoří systémovou tabulku okna, ve které
parametry 5, 6 udávají polohu kurzoru a parametry 7 až 10
umístění okna na obrazovce
            11- úroveň přerušení(viz povel Y)
            12- kurzor pro čs znaky
            13- mód klávesnice
            14- rezerva

   Nastaveni kurzoru 15-číslo řádku
   a "okna"2     16-číslo sloupce
            17-řádky shora
            15-sloupce zleva
            19-řádky zdola
            20-sloupce zprava
   Parametry 15 až 20 maji obdobný význam jako u "okna"1.


ASSIGN  14EH  změna přiřazení periferii
         se provádí z klávesnice. Viz povel "A".

        <<<< Nove služby V5.0 >>>>
        --------------------------


TX    151H  zobrazení textu
            CALL  TX
            DB   'TES'
            DB   'T' OR 80H
            CALL  DELEJ
         Služba zobrazí text, který je ihned za 
         instrukcí volaní. Text je ukončen znakem
         s nastaveným 7. bitem na "1" .
         Tento znak se také zobrazuje. Po zobrazení
         program pokračuje první instrukcí za zobrazovaným
         textem.


WND@   154H  nastaveni "OKNA" na obrazovce
            LXI   H,TABWND
            CALL  WND@
        ......
        TABWND: DB 3,4,3,4,12,15 ; RAM

         Adresa tabulky "okna"je v REG H,L. Po
         zavolání služby se vrací povodni obsah.

         Adresa  Obsah
         --------------
         ADR   řádek kurzoru
         ADR+1  sloupec kurzoru
         ADR+2  řádky shora
         ADR+3  sloupce zleva
         ADR+4  řádky zdola
         ADR+5  sloupce zprava

         Pro přepnutí z prvního na druhé "okno" slouží
         znak 1CH, který se vyšle pomocí služby "CO"
         na adresu 109H. Služba WND@ vymění obsahy
         tabulek pro "okna" mezi systémem a uživatelskou
         tabulkou. Dalším vyvoláním se obnoví systémová
         tabulka.POZOR! Ukazatel kurzoru musí být nastaven
         tak, aby ukazoval do "okna" !


KOS@   157H  volání operačního systému MIKOS V5.0
            MVI   C,1
            LXI   H,JMÉNO
            CALL  157H

         
Tato nová služba je určena pro ovládání
         operačního systému ve verzi 5.0 a výšše
         REG C-kód služby
         0-INIT     4-LOAD
         1-FIND     5-SAVE
         2-OPEN
         3-CLOSE


RNAME   15AH  čtení textu z klávesnice nebo paměti
            LXI   D,0   ; Z KLÁVESNICE
            CALL  RNAME
            MOV   C,M   ;HL=> na text

         REG D,E-adresa začátku textu. Maximální
         délka textu je 62 znaků. Konec textu:
         překročení maximální délky nebo znaky '"',
         "CR","00".
         Čteni z paměti se provede tehdy, je-Ji na
         adrese začátku textu v REG D,E znak '"',
         jinak se čte z klávesnice.
         Přerušení čtení: CTRL C.
         Vymazaní posledního znaku z klávesnice: DEL
         NEBO <--
         Po ukončení textu se vrací v REG H,L adresa
         prvního znaku textu.


INTER   15DH  nastavení úrovně přerušení
            MVI   A,3
            MVI   C,11  ;UROVEN PRERUSENI
            CALL  EXFLG
        .....................
            ORG   4006H
        INTER: PUSH  PSW
            XRA   A
            OUT   30H   ; OBSLUHA
            POP   PSW
            JMP   INTER  ;OBNOV UROVEN PR,

         Viz povel Y.
         POZN. Služba je určena pro návrat z
         podprogramu obsluhy přerušení. Nastaví
         úroveň přerušení zadanou v povelu "Y", povolí
         přerušení a provede návrat do přerušeného
         programu.KODWM   106H  změna kódu desítkové klávesnice
         Parametry pro změnu kódu RES H,L
            LXI   H,WMTAB ; ADR. NOVÝCH ZNAKU
            CALL  160H  ; VOLANÍ
            .....
        WMTAB: DB '\-.     ; ZNAKY
            DB 81H     ; PŘEPÍNANÍ CS KODU
            DB '0123456789'
    Poznámka: obsluha klávesnice je připravena pro práci
    s českou abecedou.


KODASC  166H  změna kódu kláves
         Parametry pro změnu kódu REG H,L
         Přiklad:
            LXI   H,ZMENA
            CALL  166H      ;VOLANÍ
            ............
        ZMĚNA: DB   8DH,1DH ; KOD KLÁVESNICE, NOVY KOD
            DB   0    ; KONCOVÝ ZNAK

     Poznámka: Dvojic znaku pro překódovaní múze být
          maximálně 10. Znak pro ukončeni je 00H.


------------------------------------------------------


  Pro uživatele,  který důsledně využíval Pro psaní svých
programu služeb MONITORu,  nepůsobí přechod na novou verzi
potíže.  Služby jsou kompatibilní a rozšířeny. Pod novým
MONITORem a MIKOSem V5.0 pracují původní systémové programy
BASIC EX V4.0, TOOL V4.0. Nový BASIC EXP V5.0 a BASIC V5.0/G
umožňují využívat nových služeb.

 Pro podrobnější seznámení je vhodné nejprve přečíst původní
dokumentaci k V4.0.

[]


     Obsluha klávesnice v čs módu
     ----------------------------

  Klávesnice C262.3 umožňuje pracovat se znaky
čs abecedy. K práci s čs. abecedou se používají
speciální klávesy a to buďto ROL nebo COPY. Lze
také použít kláves určených pro funkční kódy.

    Klávesa ROL
    -----------

  Pomoci klávesy ROL lze přepínat čísla a nebo
znaky čs.  abecedy.  Umístění znaků odpovídá
psacímu stroji.  Rozmístění znaků je patrno z
následujícího obrázku:

      + ě š č ř ž ý á í é
      ----------------------------
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


   Klávesa COPY
   ------------

 Tlačítko COPY umožňuje práci se speciálními
kódy podle KIO-8. Např: písmeno "ň" se zapíše
pomoci COPY a "n".

  Tlačítka nad desítkovou klávesnicí
  ----------------------------------

 Pro snadné vytvoření znaků jako například jsou
ů-ú,  ř-ř,  ľ-ĺ slouží funkční klávesy. Jejich
význam je patrný z následujícího obrázku:

    -----------------------
    I háček I čárka I ROL I 
    I---------------------I
    I  7  I  8  I 9 I
    I---------------------I
    I  4  I  5  I 6 I

 Poznámka při psaní "u" se změní háček na
kroužek. Jinak se interpretuje háček nebo čárka
s příslušným znakem.  V případě, že kombinace
nemá smysl se vytvoří znak jako u tlačítka COPY.
 Podle modu klávesnice se mění i kurzor na
obrazovce.


Výpisy programů:

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / V5SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz